Rechtbank Noord-Nederland 23 augustus 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3162

Rubriek: WWZ
Samenvatting: gefixeerde schadevergoeding van art. 7:677, lid 2 jo. lid 3 BW dient te worden gesteld op het bruto loon en omvat werkgeverspensioenpremie
Annotatie: vergelijk Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187 en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2800 ten aanzien van de “billijke vergoeding” die kan worden toegekend bij vernietigbaar ontslag waarvan pensioenschade óók onderdeel kan uitmaken

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 22 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3381

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie
Samenvatting: pensioenpremie geen onderdeel van de ‘behoefte” aan alimentatie daar partijen tijdens huwelijk geen van beiden pensioen opbouwden (pensioenpremie geen huwelijksgerelateerde behoefte)

Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 21 augustus 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:103

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening
Samenvatting: pensioenverrekening door middel van betaling ineens op rechtstreekse betaling door pensioenuitvoerder aan de verrekeningsgerechtigde vanaf ingang pensioen (pensioenuitvoerder had aangegeven daaraan medewerking te zullen verlenen)

Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 21 augustus 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:105

Rubriek: fiscaal/voorkoming dubbele belasting over tweede pijler pensioenuitkeringen
Samenvatting: belanghebbende is ingezetene van Curaçao met ABP-pensioen uit Nederland. In Curaçao is belanghebbende belast voor het wereldinkomen; daaronder valt het ABP-pensioen. Het heffingsrecht over het ABP-pensioen wordt ingevolge artikel 17 van de BRK toegewezen aan Nederland. Om dubbele belasting te voorkomen, moet van de zijde van Curaçao een tegemoetkoming (belastingvermindering) worden verleend. De wijze van tegemoetkoming wordt geregeld in artikel 24, eerste lid, van de BRK. Hierbij moet in acht worden genomen dat de vermindering van de inkomstenbelasting ter voorkoming van dubbele belasting vóór gaat op de vermindering van de belasting ingevolge de heffingskortingen AOV en AVBZ. Nu gesteld noch gebleken is dat belanghebbende met betrekking tot de AOV op grond van het Landsbesluit uitbreiding en beperking kring verzekerden niet verzekerd is en dat belanghebbende op grond van het Landsbesluit beperking kring verzekerden (AVBZ) niet verzekerd is of is vrijgesteld, volgt dat hij tot de kring van verzekerden voor de AOV en AVBZ behoort en premieplichtig is in Curaçao.

Annotatie: deze uitspraak werd gedaan met een beroep op Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 5 mei 2017, ECLI:NL:OGHACMB:2017:39, zoals uit de uitspraak blijkt. De uitspraak betekent praktisch dat Curaçao belastingvermindering moet geven in verband met de Nederlandse ingehouden belasting (gunstig voor de belastingplichtige), de Curaçaose heffingskorting moet worden berekend over het inkomen na aftrek van de door Nederlands ingehouden belasting (ongunstig voor de belastingplichtige), maar de premie AOV en AVBZ mede over het in Nederland belaste volledige ABP-pensioen moet worden berekend ondanks Nederlandse premieheffing omdat deze premieheffing geen onderdeel uitmaakt van de regeling voor voorkoming van dubbele belasting (ongunstig voor de belastingplichtige).

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Midden-Nederland 9 augustus 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:4088

Rubriek: pensioenovereenkomst/partnerpensioen
Samenvatting: vordering tot betaling van schadevergoeding in verband met niet uitgekeerd partnerpensioen uit hoofde van in verband met faillissement van de werkgever premievrij gemaakte C-polis omdat deze door andere verzekeringnemer had kunnen en moeten worden voortgezet afgewezen (het betrof de C-polis van de CEO van een BV die het verzekeringnemerschap en daarmee de risicodekking door zijn holding-BV had willen laten overnemen); overnemen C-polis was na 2007 niet mogelijk vanwege het vervallen van de C-polis constructie door invoering van de Pensioenwet met ingang van 2007.

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Midden-Nederland 9 augustus 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:4088

Rubriek: pensioenovereenkomst/partnerpensioen
Samenvatting: vordering tot betaling van schadevergoeding in verband met niet uitgekeerd partnerpensioen uit hoofde van in verband met faillissement van de werkgever premievrij gemaakte C-polis omdat deze door andere verzekeringnemer had kunnen en moeten worden voortgezet afgewezen (het betrof de C-polis van de CEO van een BV die het verzekeringnemerschap en daarmee de risicodekking door zijn holding-BV had willen laten overnemen); overnemen C-polis was na 2007 niet mogelijk vanwege het vervallen van de C-polis constructie door invoering van de Pensioenwet met ingang van 2007.

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 8 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3219

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening
Samenvatting: kinderalimentatieplichtige mocht niet afzien van pensioenverevening jegens zijn ex-partner ten koste van de draagkracht voor betaling van kinderalimentatie voor een kind uit het betreffende huwelijk; alimentatieplichtige toegelaten te bewijzen dat het betreffende te verevenen pensioen het enige pensioen van de ex-echtgenote was gegeven de omstandigheid dat de ex-echtgenote en het kind waarvoor kinderalimentatie zou moeten worden betaald dat betwisten

Annotatie: de alimentatieplichtige wordt hier in een lastige bewijspositie gebracht, immers: hoe zou hij moeten bewijzen dat zijn ex-partner geen andere pensioenen heeft opgebouwd (“negativa non probanda sunt”)? Een en ander zou zich moeten oplossen in het licht van het leerstuk van de bijzondere exhibitieplicht van art. 843a Rv. en/of art. 9 WVPS. Het had meer voor de hand gelegen de ex-partner de relevante pensioeninformatie in geding te doen brengen.

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Overijssel 8 augustus 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3161

Rubriek: eigendom
Samenvatting: verhoging AOW-leeftijd getoetst aan EHRM 13 december 2016, ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005308013, zaaknummer 53080/13 waarin werd geoordeeld dat een ontneming van een pensioen in beginsel een als eigendomsontneming in de zin van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM leidt, maar een redelijke verlaging van een pensioen of een daaraan gekoppeld recht in beginsel niet en waarin werd geoordeeld dat in het kader van de redelijkheidstoets kan niet worden volstaan met uitsluitend toetsing van de reductie van het pensioen, maar dat alle omstandigheden van het individuele geval in aanmerking moeten worden genomen (ook de individuele omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert); in dit licht oordeelde de rechtbank dat niet uitsluitend het inkomen van belanghebbende moest worden getoetst, maar tevens bijvoorbeeld de vaste lasten, de vermogenspositie van belanghebbende en de andere effecten die het AOW-uitstel heeft; besluit van de SVB vernietigd en SVB veroordeeld tot het nemen van een nieuw besluit

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Den Haag 1 augustus 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2468

Rubriek:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Pensioenovereenkomst/uitleg

Samenvatting: uitleg pensioenreglement (feitelijk: pensioenovereenkomst) aan de hand van de CAO-norm, dat wil zeggen: uitleg op basis van de betekenis die naar objectieve maatstaven aan de bewoordingen moet worden toegekend, rekening houdend met aard en strekking van de bepalingen, elders in het reglement gebruikte formuleringen en de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen; geen premievrije voortzetting van de pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid over de periode van pensioenuitstel in verband met het doorlopen van arbeidsongeschiktheidspensioen na de pensioenrichtleeftijd.

Annotatie: vergelijk Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2043 met annotatie in Pensioen Jurisprudentie (PJ 2017/117)

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Oost-Brabant 31 juli 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4034 en Rechtbank Oost-Brabant 31 juli 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4035

Rubriek: afkoop
Samenvatting: faillissementsfraude; verzwijging faillissement bij afkoop leidend tot afkoop van een verzekering buiten de failliete boedel om strafbaar feit voor zowel voor verzekeringnemer als zijn partner die moest meetekenen

Klik hier voor de uitspraak
Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Amsterdam 27 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5443

Rubriek: eigendom
Samenvatting: AOW-kruimelpensioen (minder dan een jaar pensioenrechten opgebouwd). De afschaffing van het kruimelpensioen is niet in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dit levert dan ook geen onevenredige last voor de betrokkene (‘individual and excessive burden’) op. In het geval waarin er samenloop is van de verhoging van de pensioenleeftijd en de afschaffing van het kruimelpensioen (door de verschoven pensioenleeftijd bereikt men pas na de afschaffing van het kruimelpensioen de pensioengerechtigde leeftijd) is evenmin sprake van een onevenredige last voor de betrokkene.

Annotatie: opmerkelijk is dat in de toelichting op het voorstel van Wet waardeoverdracht klein pensioen de vrees wordt geuit dat bij het laten vervallen van tweede pijler pensioen boven € 2 sprake zou kunnen zijn van onrechtmatige eigendomsontneming, terwijl het vervallen van een aanmerkelijk groter AOW-bedrag (pensioen in de eerste pijler; bestemd voor primaire levensbehoefte) niet als eigendomsontneming geldt.

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4579

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie
Samenvatting: bij vaststelling van de draagkracht voor het betalen van alimentatie uitgaande van het inkomen dat tijdens het geëindigde dienstverband werd genoten wordt het de alimentatieplichtige gegund hetzelfde bedrag voor pensioenpremie te besteden als tijdens het dienstverband werd ingehouden; een ontvangen transitievergoeding leidt niet tot verhoging van de draagkracht omdat deze is bedoeld ter vervanging van voorheen genoten arbeidsinkomen

Klik hier voor de uitspraak


CRvB 20 juli 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2515

Rubriek:

 • Pensioenovereenkomst/uitleg
 • pensioenovereenkomst/pensioendatum

Samenvatting: wijziging van het tekstvoorstel voor een vaststellingsovereenkomst gesloten in 2011 inzake uitdiensttreding dat een afvloeiingsuitkering doorloopt tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd in de bepaling dat deze doorloopt tot de pensioengerechtigde leeftijd betekent niet dat de Minister het risico van verhoging van de AOW-leeftijd heeft overgenomen

Klik hier voor de samenvatting
Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Rotterdam 19 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5687

Rubriek:

 • Advies verzekeraar
 • woekerpolis

Samenvatting: informatieplicht verzekeraar kan op grond van derde richtlijn Leven verder gaan dan verplichting voortvloeiend uit RIAV-1994 op grond van de eisen voortvloeiend uit de precontractuele goede trouw; beroep op arrest NN/Van Leeuwen; verzekeraar diende vooruitlopend op invoering van de RIAV-1998 vanaf 1996 de op zelfregulering gebaseerde CRR-1996 in acht te nemen; geen verplichting tot explicitering risicopremies en hefboomeffect; geen schending zorgplicht

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Rotterdam 19 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5654

Rubriek:

 • Advies verzekeraar
 • woekerpolis

Samenvatting: informatieplicht verzekeraar kan op grond van derde richtlijn Leven verder gaan dan verplichting voortvloeiend uit RIAV-1994 op grond van de eisen voortvloeiend uit de precontractuele goede trouw; beroep op arrest NN/Van Leeuwen; verzekeraar diende vooruitlopend op invoering van de RIAV-1998 vanaf 1996 de op zelfregulering gebaseerde CRR-1996 in acht te nemen; geen verplichting tot explicitering risicopremies en hefboomeffect; geen schending zorgplicht

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Rotterdam 19 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5665

Rubriek: advisering/pensioenadviseur
Samenvatting: in 1999 rustte op een pensioenadviseur de zorgplicht om na te gaan of een af te sluiten pensioenverzekering binnen de juridische en fiscale randvoorwaarden valt; beroep op “eigen schuld” klant afgewezen vanwege bijzondere deskundigheid die van de pensioenadviseur mocht worden verwacht

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Midden-Nederland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3712

Rubriek: WWZ
Samenvatting: vervolg op Rechtbank Midden-Nederland 30 juni 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3249 waarin prejudiciële vragen aan de Hoge Raad werden aangekondigd omtrent het al dan niet strijdig zijn van de wettelijke regeling dat bij ontslag na pensioeningang geen transitievergoeding is verschuldigd met Richtlijn 2000/78 inzake leeftijdsonderscheid; formulering van de vragen

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Den Haag 18 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1930

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/bestuurdersaansprakelijkheid
Samenvatting: feitelijke beoordeling of een bij het dagelijks beleid van een vennootschap betrokken persoon fungeerde als ware hij bestuurder; melding voordat premie definitief vaststaat kan rechtsgeldig zijn als voldoende duidelijkheid bestaat over de hoogte van de premie en op voorhand duidelijk is dat deze niet zal kunnen worden voldaan; onvoldoende gemotiveerd is de melding gebaseerd op de stelling dat bij de prijsstelling niet met de pensioenpremie rekening is gehouden; ook aansprakelijkheid voor gewezen bestuurder mede omdat ten onrechte een dividenduitkering was gedaan terwijl bekend was dat premie aan het bedrijfstakpensioenfonds diende te worden voldaan

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6114

Rubriek: fiscaal/dubbele belastingheffing
Samenvatting: Belgisch tweede pijler rustpensioen in Nederland belast onder verdrag ter voorkoming van dubbele belasting omdat het verdrag van het woonlandbeginsel uitgaat

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2946

Rubriek: pensioenovereenkomst/partnerpensioen
Samenvatting: bij gebreke van het vereiste notarieel samenlevingscontract en de vereiste aanmelding geen buiten reglementair recht op partnerpensioen; beroep op onaanvaardbaarheidsleerstuk faalt

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Rotterdam 16 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5850Ru

briek: pensioen en scheiding/DGA
Samenvatting: toepassing van HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:693; externe uitvoering naar evenredigheid van de commerciële waarde van de rechten van de ex-partner van de DGA op diens pensioen in eigen beheer en de voor de DGA resterende rechten vermeerderd met de kostenopslagen die de verzekeraar rekent; voor externe uitvoering van de pensioenrechten dient de BV de fiscale pensioenvoorziening en het fiscale eigen vermogen beschikbaar te stellen.

Annotatie: deze uitspraak ligt in lijn van de wijze waarop het arrest van de Hoge Raad werd geïnterpreteerd in mijn annotatie bij dat arrest (PJ 2017/87; hier te vinden)

Klik hier voor de uitspraak


CBB 27 juni 2016, ECLI:NL:CBB:2017:291

Rubriek:

 • Advies
 • Jaarrekening
 • Pensioen en scheiding/DGA

Samenvatting: accountant gaf ten onrechte samenstellingsverklaring af voor jaarrekening BV waarin pensioen in eigen beheer werd opgebouwd uitgaande van het stopzetten van de pensioenopbouw vanaf 2014 bij gebreke van instemming van de partner van de DGA

Annotatie: deze uitspraak lijkt onjuist omdat het in deze casus de toekomstige pensioenopbouw betrof; art. 20 en art. 57 Pensioenwet beschermen uitsluiten verworven pensioen maar raken niet de toekomstige pensioenopbouw; tijdens huwelijk heeft de partner bovendien geen eigen vorderingsrecht op het partnerpensioen (Asser/Lutjens 7-XI 2016/569

Klik hier voor de uitspraak


HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1324

Rubriek: fiscaal/conserverende aanslag bij emigratie
Samenvatting: conserverende aanslagen voor pensioen en lijfrente niet in strijd met de goede trouw die in acht moet worden genomen bij de uitleg en toepassing van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Frankrijk

Klik hier voor de uitspraak

Annotatie: volgens het Verdrag komt de belastingheffing over afkoopsommen en termijnen van lijfrenten en pensioen aan Frankrijk (de woonstaat) toe. De Nederlandse wetgeving inhoudend dat de afkoopsom respectievelijk de uitkeringen worden geacht te zijn genoten vóór emigratie houdt stand.


Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 13 juli 2017, ECLI:NL:OGEAA:2017:588

Rubriek: fiscaal/afkoop pensioen
Samenvatting: betaling uit hoofde van pensioenverrekening waarbij pensioenrechten van de verrekeningsplichtige intact blijven is geen belaste afkoop pensioen maar betaling in het kader van boedelscheiding

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Noord-Holland 12 juli 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:5840

Rubriek: arbeidsongeschiktheid/uitlooprisico
Samenvatting: recht op premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid gekoppeld aan criterium “ongeschiktheid tot werken” en het “bestaan van een loondoorbetalingsverplichting ingevolge het BW” maakt dat dit recht in geval van het eindigen van de uitvoeringsovereenkomst vóór ingang van de WIA-uitkering moet worden toegekend omdat het onder het gegeven de gekozen definitie onder het uitlooprisico valt

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 4 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3060

Rubriek: waardeoverdracht
Samenvatting: niet gebundelde individuele verzoeken tot waardeoverdrachten gelden niet als groepsgewijze waardeoverdracht, mede gezien het ontbreken van een coördinerende rol van de werkgever/vertraging in de afhandeling komt voor rekening en risico van de belanghebbende omdat het toepasselijke art. 75, lid 2 PW geen termijn voor afhandeling kent

Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 4 juli 2017, ECLI:NL:OGEAA:2017:552

Rubriek:

 • Pensioenovereenkomst/bron pensioenovereenkomst
 • Procesrecht/bewijs

Samenvatting: omkering bewijslast; “werkgever” dient te bewijzen dat geen arbeidsovereenkomst met daaraan gekoppelde pensioentoezegging bestond in verband met verrichte arbeid

Klik hier voor de uitspraak


Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187

Rubriek: WWZ Samenvatting: in geval van toekenning van een billijke vergoeding na een vernietigbaar ontslag mag bij de vaststelling daarvan, anders dan bij de vaststelling van een transitievergoeding, met de gevolgen van het ontslag rekening worden gehouden (aanvulling WPMT: ook pensioenschade); vgl. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2800

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Midden-Nederland 30 juni 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3249

Rubriek:

 • Gelijke behandeling/Onderscheid naar leeftijd
 • WWZ

Samenvatting: voornemen tot stellen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad ter zake het al dan niet rechtsgeldig zijn van art. 7:673, lid 7, aanhef en onder b BW (geen transitievergoeding verschuldigd bij pensioenontslag); verwijzing naar Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:345

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Limburg 28 juni 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:6071

Rubriek:

 • Afstand
 • Pensioenovereenkomst/bron

Samenvatting: overeenkomst strekkend tot afstand van pensioen rechtsgeldig tot stand gekomen

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Amsterdam 27 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4589

Rubriek: gelijke behandeling/Onderscheid naar leeftijd Samenvatting: leeftijdsonderscheid bij verhoging pensioenleeftijd van 56 naar 58 jaar objectief gerechtvaardigd op basis van doorstromingsargument

Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 21 juni 2017, ECLI:NL:OGEAM:2017:32

Rubriek: pensioenontslag Samenvatting: geen pensioenontslagbeding aangenomen bij ontbreken schriftelijke arbeidsovereenkomst; staking onderneming komt voor risico werkgever; geen overgang onderneming aangenomen omdat Sint Maarten geen Wet overgang onderneming conform Nederlands recht kent; billijke vergoeding naast pensioen toegekend buiten toepassing van de kantonrechtersformule omdat het pensioen niet adequaat was

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Den Haag 20 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6795

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening Samenvatting: geen verevening buitenlands pensioen bij toepasselijkheid van Spaans recht; ontbreken pensioendeling gecompenseerd via de alimentatie op grond van Spaans recht

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 juni 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3697

Rubriek: fiscaal/conserverende aanslag bij emigratie Samenvatting: conserverende aanslag aan pensioen-BV over 2010 ten onrechte opgelegd gezien het ontbreken van een duurzame band met Nederland

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Overijssel 13 juni 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2360

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening Samenvatting: geen bewijs dat pensioenverrekening ineens per datum scheiding was gerealiseerd zodat verificatoire bescheiden dienden te worden verstrekt om recht op pensioenverrekening door middel van periodieke betalingen vanaf ingang ouderdomspensioen te kunnen vaststellen

Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 12 juni 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:80

Rubriek:

 • Toeslagverlening
 • VUT-overeenkomst
 • Procesrecht/toetsing wetgeving

Samenvatting: geen misbruik van recht of onrechtmatig handelen bij toepassing wetgeving; geen toetsing formele wetgeving aan ongeschreven rechtsbeginselen; geen eigendomsontneming of “excessive burden” bij premieoplegging duurtetoeslagen; vordering ter zake VUT-uitkeringen toegewezen gezien het ontbreken van verweer

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Den Haag 6 juni 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1513

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/aansluiting Samenvatting: werkgever viel niet onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds omdat niet aan het kwantitatieve hoofdzakelijkheidscriterium was voldaan waardoor niet meer aan toetsing van het kwalitatieve criterium werd toegekomen

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4894

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening Samenvatting: pensioenverevening leidt in de concrete omstandigheden van de berechte situatie niet tot een “onaanvaardbaar” rechtsgevolg

Klik hier voor de uitspraak


Centrale Raad van Beroep 1 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1904

Rubriek: gelijke behandeling/onderscheid naar leeftijd Samenvatting: compensatieregeling voor het AOW-gat ontstaan door verhoging van de AOW-leeftijd kent leeftijdsonderscheid maar is objectief gerechtvaardigd; geen excessieve inbreuk op eigendomsrecht

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2043

Rubriek:

 • pensioenovereenkomst/uitleg
 • toeslagverlening

Samenvatting: uitleg van de bepaling in een pensioenreglement die inhoudt dat toeslagen worden verleend “voor zover de middelen dat toelaten” aan de hand van het gebruik op basis van toepassing van het leerstuk van de aannemelijkheid van het rechtsgevolg als component van de CAO-uitlegmethode; betekenis van de uitvoeringsovereenkomst bij uitleg van een pensioenreglement; ontbreken van toeslagen bij gebrek aan middelen in geval van voorwaardelijke toeslagverlening.

Annotatie: zie de annotatie in Pensioen Jurisprudentie (PJ 2017/117)

Tekst niet op www.rechtspraak.nl


Rechtbank Midden-Nederland 29 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2539

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie Samenvatting: draagkracht van de DGA voor betaling alimentatie beperkt tot het DGA-salaris gezien het negatieve eigen vermogen van de BV; pensioenpremie komt niet ten laste van de draagkracht omdat de pensioenregeling onvoldoende concreet is

Klik hier voor de uitspraak

Annotatie: niet duidelijk is of het eigen vermogen negatief was door waardering van eventueel pensioen in eigen beheer op marktwaarde, zodat het belang van de uitspraak voor de pensioenpraktijk beperkt is (echter: indien het eigen vermogen van de BV door waardering van de pensioenvoorziening op marktwaarde negatief zou zijn, zou de uitspraak volgend niet met dividendopnames voor betaling van alimentatie rekening mogen worden gehouden)


Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 24 mei 2017, ECLI:OGEAA:2017:393

Rubriek: pensioenovereenkomst/pensioendatum Samenvatting: pensioenontslagbeding impliceert niet dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zodat sprake is van beëindiging met wederzijds goedvinden zodat geen opzegging is vereist en evenmin toestemming van de Directeur van de Directie Arbeid was vereist

Klik hier voor de uitspraak

Annotatie: het betrof hier toepassing van Arubaans arbeidsrecht


HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:913

Rubriek: fiscaal/Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met de VS Samenvatting: verwijzing voor het beoordelen of een stamrecht geldt als aan een pensioen soortgelijke uitkering (zodat de heffing aan Nederland toekomt)

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Limburg 17 mei 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:4651

Rubriek: procesrecht/voeging Samenvatting: voeging procedures strekkend tot nietigverklaring interne collectieve waardeoverdracht

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Noord-Nederland 16 mei 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:1698

Rubriek:

 • Pensioenovereenkomst/wijziging/aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden
 • Toeslagverlening
 • Wijzigingsbeding

Samenvatting: uitleg van in arbeidsovereenkomst geïncorporeerd pensioenreglement opgesteld door verzekeraar volgens CAO-norm; eenzijdig laten vervallen van automatisch volgen door de werkgever van de toeslagverlening door een BPF betekent inhoudelijke wijziging pensioenovereenkomst; eenzijdig wijzigingsbeding geldt ook na einde dienstverband; geen zwaarwichtig belang bij de eenzijdige wijziging aangetoond

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 16 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1846

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA Samenvatting (uitspraak van het hof): externe uitvoering van de pensioenrechten van de ex-partner van de DGA impliceert geen conversie; benoeming deskundige om te bepalen welk bedrag gezien het dekkingstekort door de Bv beschikbaar kan worden gesteld voor externe uitvoering van de pensioenrechten van de ex-partner van de DGA zonder de continuïteit van de BV in gevaar te brengen

Klik hier voor de uitspraak Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 mei 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3027

Rubriek:

 • samenloop pensioen en SV-uitkeringen
 • procesrecht/rechter gebonden aan eindoordeel in tussenvonnis

Samenvatting: korting Pools pensioen op WIA; niet met terugwerkende kracht over periode gedurende welke het UWV kon weten dat het Pools pensioen werd genoten; geen uitzondering wegens zeer bijzondere omstandigheden die het terugkomen op een eindoordeel in tussenvonnis rechtvaardigt

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Noord-Holland 31 mei 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:4854

Rubriek: pensioen en scheiding/bijzonder partnerpensioen
Samenvatting: bij gebreke van een schriftelijke pensioenovereenkomst werd uit de feiten en omstandigheden het (voort)bestaan van een pensioenovereenkomst met partnerpensioen als onderdeel daarvan aangenomen zodat de verzekeraar een bijzonder partnerpensioen diende af te splitsen

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Den Haag 30 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:17098 Rechtbank Den Haag 10 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7283

Rubriek:

 • Bedrijfstakpensioenfonds/informatieverstrekking
 • Herstel van fouten door pensioenuitvoerder
 • Procesrecht/verjaring

Samenvatting: op vordering tot schadevergoeding in verband met verlaging pensioen op grond van foutherstel gegrond op onrechtmatige daad is art. 59 PW niet van toepassing/hoofdregel dat het pensioenreglement doorslaggevend is voor de vaststelling van de aanspraken niet van toepassing als pensioengerechtigde op onjuiste opgaven van de pensioenuitvoerder mocht vertrouwen

Klik hier voor de uitspraak Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3886

Rubriek:

 • bedrijfstakpensioenfonds/premieplicht
 • procesrecht/verjaring

Samenvatting: opeisbaarheid premievordering in uitvoeringsreglement constitutief bepaald op een bepaalde periode na het opleggen van een premienota/termijn van 5 jaar van het toepasselijke art. 3:308 BW vangt aan na afloop van die termijn

Klik hier voor de uitspraak


CRvB 4 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1676

Rubriek: pensioenovereenkomst/einde pensioenovereenkomst/pensioenschade Samenvatting: Afwijzing verzoek om vergoeding van het voorwaardelijk pensioen(deel) dat niet meer tot uitbetaling zal komen omdat hem ontslag wegens ziekte is verleend. Vaststaat dat partijen met de finale kwijtingsclausule hebben beoogd een finale regeling te treffen. Anders dan appellant heeft betoogd, mocht die clausule aldus worden uitgelegd dat de finale kwijting zag op al hetgeen betrekking heeft op de beëindiging van zijn dienstverband en dus ook op eventuele pensioenrechten

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Midden-Nederland 3 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1921

Rubriek:

 • pensioen en scheiding/pensioenverrekening
 • procesrecht/rechtsverwerking
 • procesrecht/verjaring

Samenvatting: vordering tot pensioenverrekening na beëindiging huwelijk in 1986 niet verjaard omdat vordering tot verdeling van een overgeslagen goed niet aan verjaring onderhevig is (art. 3:178, lid 1 BW); rechtsverwerking aangenomen over de periode van pensioeningang tot het instellen van de pensioenverrekeningsvordering zodat de verrekeningsplichtige niet met terugwerkende kracht hoeft te betalen

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1874

Rubriek: Samenvatting: Nederland niet het gewoonlijk werkland in de zin van art. 6 EVO; hoewel de arbeidsovereenkomsten met de hoofdzakelijk in het buitenland werkzame werknemers zijn aangegaan met een Nederlandse werkgever is geen sprake is van terbeschikkingstelling aan Nederland volgens de Detacheringsrichtlijn; buitenlands arbeidsrecht van toepassing; Detacheringsrichtlijn niet van toepassing

Klik hier voor de uitspraak


CRvB 26 april 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1473

Rubriek: pensioenovereenkomst/AOW-gat Samenvatting: compensatieregeling tot 90% van de gerechtvaardigde aanspraak in combinatie met mogelijkheid van pensioenvervroeging om AOW-gat te dichten voldoende

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Noord-Holland 26 april 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:3818

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie Samenvatting: pensioenpremietoelage voor vrijwillige pensioenverbetering als compensatie voor het verhogen van de pensioenleeftijd en de werkgeversbijdrage aan een levensloopregeling worden tot de draagkracht voor het berekenen van verschuldigde alimentatie gerekend omdat geen verplichting bestaat om tot pensioenverbetering over te gaan en om deel te nemen aan de levensloopregeling

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1842

Rubriek: arbeidsongeschiktheid Samenvatting: vordering tot betaling van schadevergoeding in verband met gemist WAO-hiaatpensioen omdat arbeidsongeschiktheid niet door de werkgever aan de verzekeraar was gemeld afgewezen omdat ten tijde van het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen recht op WAO bestond zodat ook geen recht op WAO-hiaatpensioen zou ontstaan

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 25 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1627

Rubriek: uitvoeringsovereenkomst Samenvatting: dekkingsgraadopslag te betalen bij overgang naar de solidaire portefeuille van de verzekeraar na het eindigen van de uitvoeringsovereenkomst berekend op basis van de grondslagen van de uitvoeringsovereenkomst zonder rekening te houden met de TRT die de verzekeraar in zijn jaarrekening moet aanhouden ter dekking van de pensioenverplichtingen (waardoor die verplichtingen hoger worden en de dekkingsgraad lager)

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3542

Rubriek:

 • Informatieplichten
 • Pensioenovereenkomst/partnerpensioen

Samenvatting: geen tekortkoming ter zake informatieplichten van pensioenfonds bij uitdrukkelijke keuze voor het niet uitruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen waarvoor de partner zelf tekende; geen onrechtmatig handelen; beroep op dwaling afgewezen

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Noord-Holland 24 april 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:4194

Rubriek: samenloop pensioen en SV-uitkeringen Samenvatting: deeltijdpensioen gekort op WW; uitzondering voor deeltijdpensioen dat inging in ruil voor verkorting van de werktijd voor het ontslag niet van toepassing

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1696

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/aansluiting/VTN Samenvatting: ABP bevoegd om in verband met beëindiging van de verplichte deelneming als gevolg van privatisering verzekeringstechnisch nadeel in rekening te brengen, ook al werd de aansluiting naadloos voortgezet op grond van vrijwillige aansluiting; geen misbruik van bevoegdheid; geen verplichting om het verzekeringstechnisch nadeel volgens bijlage 3 bij het Vrijstellingsbesluit te berekenen omdat het Vrijstellingsbesluit niet van toepassing is bij beëindiging van verplichte deelneming

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Den Haag 18 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1044

Rubriek: waardeoverdracht Samenvatting: hoogte van tijdelijk ouderdomspensioen na collectieve waardeoverdracht door pensioenfonds aan verzekeraar bepaald door het toepasselijke pensioenreglement; aan onjuiste mededeling van de aannemende verzekeraar konden geen rechten worden ontleend; verzekeraar verplicht tot voortzetting van de voorwaardelijke toeslagverlening

Klik hier voor de uitspraak


HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:693

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA Samenvatting: de ex-partner van een DGA deelt mee in het dekkingstekort in een BV die pensioen in eigen beheer uitvoert in het kader van externe uitvoering van de rechten van de ex-partner op het pensioen van de DGA (pensioenverevening en bijzonder partnerpensioen); BV dient naast de fiscale pensioenvoorziening ook het fiscale eigen vermogen “in te zetten” ter dekking van de pensioenverplichtingen Annotatie: zie PJ 2017/87

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Rotterdam 14 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2838 Rechtbank Rotterdam 14 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2839

Rubriek: pensioenovereenkomst/CAO Samenvatting: pensioencompensatieregeling weliswaar in strijd met CAO maar het buiten toepassing laten van de regeling zou tot een “onaanvaardbare” resultaat leiden

Klik hier voor de uitspraak Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Midden-Nederland 12 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1919

Rubriek: pensioen en scheiding/bijzonder partnerpensioen Samenvatting: bijzonder partnerpensioen door pensioenfonds na beëindiging samenleving terecht toegekend op grond van de wettelijke regelingen van art. 16 en art. 57 Pensioenwet

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 11 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1264

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/premieplicht Samenvatting: vordering tot restitutie premiecomponent in doorsneepremie voor dekking voorwaardelijke “VPL-rechten” na het eindigen van de deelneming aan het bedrijfstakpensioenfonds op grond van door de werkgever aangevraagde en verleende vrijstelling van de verplichte deelneming (waardoor de voorwaardelijke rechten verloren gingen) afgewezen gezien het solidariteitskarakter van de doorsneepremie

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3096

Rubriek: Pensioenovereenkomst/wijziging pensioenovereenkomst van deelnemers Samenvatting: werkgever schond een uit het “goed werkgeverschap” voortvloeiende informatieplicht in verband met de gevolgen van overgang van een uitkeringsovereenkomst (eindloonsysteem) naar een premieovereenkomst

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1484

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening Samenvatting: pensioen over vóórhuwelijkse periode van samenwoning dient mede bij pensioenverevening te worden betrokken omdat dit was overeengekomen in de samenlevingsovereenkomst die gold vóórdat partijen huwden

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2880

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/verplichtstelling

Samenvatting: werkgever viel onder bedrijfstakpensioenfonds bouwnijverheid; uitzondering voor werknemers die onder werkingssfeer ander bedrijfstakpensioenfonds vallen niet van toepassing omdat de werkgever pas werd opgericht na inwerkingtreding van deze overgangsbepaling; het betrof in de bouw uitgezonden werknemers

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2800

Rubriek: WWZ Samenvatting: billijke vergoeding naast transitievergoeding toegekend in het kader van ontbinding van de arbeidsovereenkomst in verband met ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever; billijke vergoeding met punitief element gerelateerd aan inkomensderving tot pensioen Annotatie: de toegekende billijke vergoeding in deze zaak hield geen direct verband met de pensioenschade (gemiste pensioenopbouw tussen de datum van het eindigen van het dienstverband en de pensioendatum); vgl. Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187 waar dat wel het geval was

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Den Haag 29 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1563

Rubriek: fiscaal/afkoop Samenvatting: navorderingsaanslag ter zake afzien pensioen door DGA terecht opgelegd nadat de DGA de pensioenvoorziening had verrekend met een rekening-courantschuld aan de BV en vervolgens de BV had geliquideerd

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Amsterdam 27 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2068

Rubriek:

 • Advies
 • Pensioenovereenkomst/partnerpensioen

Samenvatting: goed werkgeverschap verplicht niet tot betaling schadevergoeding door de werkgever van een overleden werknemer aan diens partner indien de werknemer koos om niet deel te nemen aan de vrijwillige verzekering voor partnerpensioen; met het organiseren van een algemene voorlichtingsbijeenkomst voldeed de werkgever aan zijn zorgplicht (ook als de werknemer daarbij niet aanwezig was); geen verplichting voor de werkgever tot geven van individueel advies

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Rotterdam 15 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2456

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA Samenvatting: aansprakelijkheid DGA voor externe uitvoering van de pensioenrechten van zijn ex-partner ten laste van zijn BV bij ernstig persoonlijke verwijtbaarheid; op grond van onaanvaardbaarheidsnorm geen externe uitvoering ten laste van inkomen gegenereerd na beëindiging van het huwelijk Annotatie: zie PJ 2017/87

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Den Haag 15 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3046

Rubriek: pensioen en scheiding/bijzonder partnerpensioen Samenvatting: de clausule in een samenlevingsovereenkomst dat partijen elkaar als begunstigde voor partnerpensioen zullen aanwijzen bij deelneming in een pensioenregeling die partnerpensioen kent impliceert niet de verplichting om daadwerkelijk partnerpensioen op te bouwen

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Midden-Nederland 15 maart 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1175

Rubriek:

 • Pensioen en scheiding/pensioenverevening
 • WSNP

Samenvatting: recht op pensioenverevening gaat niet verloren indien de vereveningsplichtige na toelating tot de schuldsanering de schone lei wordt verleend

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Den Haag 14 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2523

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie Samenvatting: verzoek om beëindiging alimentatie bij pensioeningang op grond van argument dat op die datum betalingen uit hoofde van pensioenverevening ingaan afgewezen omdat niet op voorhand vaststond dat de alimentatiegerechtigde dan geen behoefte meer zou hebben aan alimentatie en omdat niet vast stond dat de alimentatieplichtige op de gestelde datum daadwerkelijk met pensioen zou gaan

Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 14 maart 2017, ECLI:NL:OGEAA:2017:197

Rubriek: fiscaal/pensioenfondsvrijstelling winstbelasting Samenvatting: De vrijstelling van artikel 2, letter b, Landsverordening Winstbelasting kan gelden voor een stichting pensioenfonds die enkel de pensioenregeling uitvoert voor een of enkele werknemers. Pensioenlichamen komen in aanmerking voor de vrijstelling voor zover hun werkzaamheden zich beperken tot het beleggen van vermogen in verband met de door deze lichamen aangegane pensioenverplichtingen. Dat het bestuur van de pensioenfonds niet onafhankelijk is van de doterende vennootschap brengt niet met zich mee dat de vrijstelling niet geldt.

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Noord-Nederland 13 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:940

Rubriek: samenloop pensioen met SV-uitkering Samenvatting: Korting FLO-uitkering op WW-uitkering. De voor eiser gewijzigde gunstige regeling van artikel 3:5, zevende lid, van het AIB is met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 ongedaan gemaakt. Geen wettelijke grondslag voor korting ten tijde van het primaire besluit. Omissie wetgever. Strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, zodat de ongunstige wijziging buiten toepassing dient te worden gelaten. Uitgaan van tekst van de wet en niet van de bedoeling van de wetgever. Geen uitzonderlijk geval in de zin van artikel 176, derde lid, van de Aanwijzing voor de regelgeving. De wijziging was niet voorzienbaar. Zelf in zaak voorzien door het primaire besluit te herroepen en te bepalen dat de WW-uitkering wordt voortgezet tot de datum van het pensioen.

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Den Haag 13 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2355

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening Samenvatting: achterbalkon toegekend over voorhuwelijkse jaren tijdens huwelijkse periode geldt als pensioenopbouw tijdens huwelijk zodat het mede bij pensioenverevening wordt betrokken

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Limburg 11 maart 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:2113

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/VTN Samenvatting: overeengekomen VTN buiten toepasselijkheid van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 rechtsgeldig (contractvrijheid)

Klik hier voor de uitspraak


CRVB 10 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:975

Rubriek: eigendom Samenvatting: de wijziging van de ingangsdatum van het AOW-pensioen waardoor een AOW-gat ontstaat (een periode tussen het eindigen van een vroegpensioenuitkering en de ingangsdatum van de AOW) leidt niet tot schending van art. 1 van het Eerste Protocol (“eigendomsontneming”) bij het EVRM

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


CRvB 10 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017 976 CRvB 10 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017 977 CRvB 10 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017 978 CRvB 10 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017 979

Rubriek: informatie Samenvatting van de gezamenlijke uitspraken: mededeling op pensioenoverzicht van AOW-datum is informatief; pensioenoverzicht is geen besluit ter zake de aanvangsdatum van de AOW-uitkering omdat het ter zake de ingangsdatum van de AOW-uitkering geen rechten constitueert; ter zake de vaststelling van de verzekerde jaren is het wel constitutief en daarmee een besluit waartegen in rechte kan worden opgekomen; verschuiving AOW-datum is geen eigendomsontneming in de zin van art. 1 van het eerste protocol bij het EVRM

Klik hier voor de uitspraak Klik hier voor de uitspraak Klik hier voor de uitspraak Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 maart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1464

Rubriek: fiscaal/conserverende aanslag op pensioen en lijfrente na emigratie Samenvatting: prejudiciële vraag aan HR of een conserverende aanslagen na emigratie op lijfrente en pensioen al dan niet in strijd zijn met de goede trouw die Nederland in acht dient te nemen bij nakoming van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met Frankrijk

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2054

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA Samenvatting: externe uitvoering van het recht op uitbetaling van ouderdomspensioen en het recht op bijzonder partnerpensioen van de ex-partner van een DGA leidt, gezien de uitzondering voor scheiding, niet tot fiscaal verboden pensioenafkoop

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 7 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:723

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening Samenvatting: Geen externe uitvoering van de pensioenrechten van de ex-partner van een DGA door de BV, wel maandelijkse pensioenuitkering aan de vrouw, opeisbaar na aflossing van de lening van de BV aan de man. Tot aan de opeisbaarheid van de maandelijkse pensioenuitkering moet de man alimentatie voor de vrouw betalen.

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Rotterdam 2 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3136

Rubriek: insolventie pensioengerechtigde Samenvatting: ABP bevolen medewerking te verlenen aan dwangakkoord; argument dat aanvaarden dwangakkoord ten koste gaat van het collectief verworpen

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Midden-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2305

Rubriek:

 • Advisering/advocaat
 • procesrecht/bekwame spoed (art. 6:89 BW)

Samenvatting: beroep op ontbreken van vereiste bekwame spoed voor instellen vordering slaagt; overweging ten overvloede: geen beroepsfout gemaakt door een advocaat die een werknemer bijstaat in het kader van ontbinding van een arbeidsovereenkomst waarbij er niet op is gewezen dat indien de mate van arbeidsongeschiktheid na einde arbeidsovereenkomst toeneemt, de mate waarin premievrije pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid bestaat niet wordt aangepast

Klik hier voor de uitspraak


Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 1 maart 2016, ECLI:NL:OGHACMB:2016:176

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening Samenvatting: compensatie van betalingen uit hoofde van pensioenverrekening met overbedelingsvordering

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Noord-Holland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1528

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening
Samenvatting: indien onder de WVPS vallend pensioen is opgebouwd, zijn partijen op grond van de WVPS verplicht medewerking te verlenen aan uitvoering van pensioenverevening door ondertekening van het wettelijke standaardformulier

Annotatie: onjuiste uitspraak; het zelfstandig recht op uitbetaling ten laste van de pensioenuitvoerder in geval van wettelijke standaardverevening kan worden gevestigd door het eenzijdig ondertekenen en inzenden van het wettelijk standaardformulier door de vereveningsgerechtigde; uitsluitend indien van het wettelijk systeem wordt afgeweken is voor het vestigen van het zelfstandig recht op uitbetaling ten laste van de pensioenuitvoerder de handtekening van beide partijen noodzakelijk

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1157

Rubriek: fiscaal/voorkoming dubbele belasting Samenvatting: Belanghebbende is woonachtig in Portugal. Hij ontvangt een pensioenuitkering uit Nederland. De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur het volledige pensioen terecht in de heffing heeft betrokken nu dit pensioen in Portugal voor minder dan 90 procent in de heffing is betrokken.

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Amsterdam 24 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1328

Rubriek: Gelijke behandeling/leeftijdsonderscheid Samenvatting: aftopping uitkering uit sociaal plan voor 62-plussers op grond van het argument dat 62-plussers hun ouderdomspensioen vervroegd kunnen laten ingaan wel legitiem, maar geen passend en noodzakelijk middel om het doel van beheersing van kosten van het sociaal plan te bereiken; regeling steekt (te) schril af bij regeling voor 62-minners

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Amsterdam 24 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1251

Rubriek: 

 • pensioenovereenkomst/inhoud/uitdiensttreding
 • gelijke behandeling/onderscheid naar leeftijd

Samenvatting: aftopping transitievergoeding in sociaal plan in verband met mogelijkheid van pensioenvervroeging impliceert verboden leeftijdsonderscheid.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Den Haag 22 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:425

Rubriek: fiscaal/uitkering ineens uit lijfrenteverzekering Samenvatting: uitkering ineens uit lijfrenteverzekering aan pensioen-BV belast.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:571

Rubriek: fiscaal/belastingheffing over pensioen Samenvatting: NATO-invaliditeitspensioen voor gewezen NATO functionaris in Nederland belast omdat de vrijstelling uit het NATO-Verdrag slechts geldt voor personen in functie; redenering dat het bovenmatige deel van het pensioen niet zou moeten worden belast en het zuivere deel volgens de saldomethode (gezien het ontbreken van premieaftrek) verworpen omdat geen sprake was van pensioen gezien het ontbreken van opbouwkarakter

Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in eerste aanleg van Curacao 16 februari 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:18

Rubriek: belasting/voorkoming dubbele belasting Samenvatting: dubbele belasting/vermindering Curaçaose belasting verschuldigd over ABP-pensioen uitgekeerd op Curaçao.   Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 februari 2017, ECLI:NL:CBB:2017:58

Rubriek:

 • Evenwichtige belangenbehartiging
 • Premiekorting en premierestitutie
 • Medezeggenschap/verantwoordingsorgaan pensioenfonds
 • Procesrecht/kostenveroordeling

Samenvatting: vorming VPL-voorziening door pensioenfonds ondanks reservetekort geldt niet als premierestitutie en was gegeven de omstandigheden niet in strijd met de norm van evenwichtige belangenbehartiging.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Den Haag 14 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:197

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/bestuurdersaansprakelijkheid Samenvatting: bestuurdersaansprakelijkheid voor niet aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds betaalde premies; vereisten voor melding betalingsonmacht; vereisten voor tegenbewijs rechtsvermoeden verwijtbaarheid.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Den Haag 14 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:241

Rubriek: voorrechten Samenvatting: Vordering van zeevarenden tot schadevergoeding wegens het niet nakomen van de pensioentoezeggingen door de werkgever is bevoorrecht op de schepen waarop zij hebben gewerkt met voorrang boven hypotheek (art. 8:211, aanhef en onder b BW, art. 8:219 BW)

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 14 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:550

Rubriek: pensioenkortingen Samenvatting: gedifferentieerd korten van pensioen door een pensioenfonds (door de aangesloten werkgevers onafhankelijk van elkaar de gelegenheid te bieden de korting geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken door betaling van extra premie) is niet in strijd met het verbod op ringfencing

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1240

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie Samenvatting: geen wijziging alimentatie na ingang betalingen uit hoofde van pensioenverevening aan de vrouw gezien het overeengekomen niet-wijzigingsbeding, mede omdat ten tijde van het sluiten van het convenant waaraan de alimentatie werd ontleend voorzienbaar was dat de alimentatiegerechtigde voor het verstrijken van de overeengekomen alimentatieduur naast de alimentatie de uitkeringen uit hoofde van pensioenverevening zou gaan ontvangen; het convenant hield niet in dat impliciet zou zijn overeengekomen dat de bedragen die uit hoofde van pensioenverevening aan de alimentatiegerechtigde werden betaald op de alimentatie in mindering zouden komen

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:443

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie Samenvatting: geen fictieve verhoging draagkracht voor betaling alimentatie in verband met vervroegde pensionering.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 8 februari 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:16

Rubriek: fiscaal/Verdrag ter voorkoming dubbele belasting Samenvatting: belastingheffing over ABP-pensioen komt aan Nederland toe; Curaçao moet belastingvermindering verlenen om dubbele belasting te voorkomen

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Gelderland 8 februari 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1079

Rubriek:

 • WWZ
 • Arbeidsongeschiktheid/Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

Samenvatting: premievrije opbouw van pensioen bij arbeidsongeschiktheid vormde geen “gelijkwaardige voorziening” in de zin van art. 7:673b BW; transitievergoeding verschuldigd.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Amsterdam 8 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:637

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA Samenvatting: geen recht op externe uitvoering recht op uitbetaling van ouderdomspensioen uit hoofde van de WVPS vanwege het ontbreken van de benodigde liquiditeit.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Amsterdam 8 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:906

Rubriek:

 • pensioenovereenkomst/inhoud/uitdiensttreding
 • gelijke behandeling/onderscheid naar leeftijd

Samenvatting: aftopping transitievergoeding in sociaal plan in verband met mogelijkheid van pensioenvervroeging impliceert verboden leeftijdsonderscheid.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 7 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:351

Rubriek:

 • pensioen en scheiding/alimentatie
 • pensioen en scheiding/pensioenverevening
 • procesrecht

Samenvatting: onduidelijkheid ten aanzien van bestaan van recht op pensioenverevening toegerekend aan de vereveningsgerechtigde; geen verlenging alimentatieduur in verband met gesteld ontbreken van ouderdomspensioenopbouw door de alimentatiegerechtigde

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Den Haag 7 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:151

Rubriek:

 • pensioenovereenkomst/Inhoud/Pensioengrondslag
 • Pensioenovereenkomst/Wijziging pensioenregeling/Deelnemers

Samenvatting: incorporatie CAO/overwerkvergoeding onderdeel pensioengrondslag

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 7 februari 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:8

Rubriek: fiscaal/Verdrag ter voorkoming dubbele belasting Samenvatting: heffingsrecht over pensioen dat geen overheidspensioen is en dat vanuit Nederland naar Curaçao als woonland wordt betaald komt toe aan Curaçao; Curaçao hoeft geen tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting te verlenen in verband met beperkte Nederlandse belastingplicht

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Den Haag 7 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:121

Rubriek:

 • samenloop pensioen met SV-uitkeringen
 • procesrecht/devolutieve werking van het hoger beroep

Samenvatting: uitkeringen uit hoofde van de AAW en de WAZ mochten in mindering worden gebracht op het Functioneel Leeftijds Pensioen van het beroepspensioenfonds voor loodsen; in het kader van beoordeling van een in eerste aanleg aangevoerde grond voor de ingestelde vorderingen (positieve devolutieve werking van het hoger beroep) wordt het standpunt dat sprake is van eigendomsontneming op grond van art. 1 van het eerste protocol bij het EVRM verworpen

Klik hier voor de uitspraak


HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:139

Rubriek:

 • pensioenovereenkomst/inhoud/partnerpensioen
 • pensioenovereenkomst/inhoud/uitleg

Samenvatting: uitleg pensioenovereenkomst/de betaling van tijdelijk ouderdomspensioen gaat na overlijden van de rechthebbende (DGA) niet over op diens partner; geen partnerpensioen voor zover dat niet was gedekt uit hoofde van de door de BV gesloten risicoverzekering.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:345

Rubriek:

 • Wet werk en zekerheid
 • Procesrecht

Samenvatting: prejudiciële vraag aan Hoge Raad of de wettelijke regeling inhoudend dat bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst na de AOW-datum van de werknemer geen transitievergoeding is verschuldigd verboden leeftijdsonderscheid inhoudt.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak:


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:797

Rubriek: pensioenovereenkomst/wijziging/deelnemers Samenvatting: de vraag of is ingestemd met neerwaartse wijziging van een pensioenovereenkomst dient te worden beantwoord aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak:


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:798

Rubriek: pensioenovereenkomst/wijziging/deelnemers Samenvatting: akkoordverklaring met verwijzing naar een pensioenregeling impliceert het akkoord met die pensioenregeling

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak:


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:814

Rubriek:

 • Pensioen en scheiding/pensioenverevening
 • Procesrecht/grenzen rechtsstrijd

Samenvatting: verplichting tot inzending pensioenvereveningsformulier opgelegd.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak:


CRvB 25 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:300

Rubriek: samenloop pensioen met SV-uitkering Samenvatting: korting vervroegd pensioen op WW; geen verboden onderscheid deeltijdwerkers indien in deeltijd als zelfstandige werkzaamheden worden verricht.

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:108

Rubriek:

 • Fiscale omkeerregel
 • EigendomSamenvatting: onder belastingheffing brengen van pensioenuitkeringen geen eigendomsontneming

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Amsterdam 11 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:14

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie Samenvatting: geen verlenging alimentatie tot ingang betalingen uit hoofde van pensioenverevening

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 11 januari 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:13

Rubriek: fiscaal/Verdrag ter voorkoming dubbele belasting Samenvatting: belastingheffing over ABP-pensioen komt aan Nederland toe; Curaçao moet belastingvermindering verlenen om dubbele belasting te voorkomen

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:30

Rubriek:

 • Pensioenovereenkomst/werkgeverspremie
 • Procesrecht/motiveringsgebrek

Samenvatting: werkgeverspensioenpremie is onderdeel van het loon

Klik hier voor de uitspraak


CRvB 10 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:85

Rubriek: samenloop pensioen met SV-uitkering Samenvatting: beoordeling van cumulatie van pensioen en bijstand; nabetaling van een pensioen geldt niet als afkoopsom

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 10 januari 2017, ECLI:NL:OGHACMB:2017:11

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening Samenvatting: voorwaardelijke pensioenrechten berustend op een regeling die al vóór het aangaan van het huwelijk bestond en die een niet te verwaarlozen band hebben met de gerechtigde dienen te worden verrekend in het kader van verdeling van een door echtscheiding ontbonden huwelijksgoederengemeenschap

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Noord-Nederland 4 januari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:884

Rubriek:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • WWZ

Samenvatting: geen transitievergoeding verschuldigd in verband met ontslag arbeidsongeschikte werknemer omdat het recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid in een toepasselijke CAO als aan de transitievergoeding gelijkwaardige regeling is aangemerkt; toetsing op basis van collectieve gelijkwaardigheid geabstraheerd van het al dan niet daadwerkelijk tot uitkering komen van het arbeidsongeschiktheidspensioen

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:54

Rubriek: 

 • Pensioenovereenkomst/sociaal plan
 • WWZ/kennelijk onredelijk ontslag

Samenvatting: aftopping afvloeiingsregeling voor personen vanaf 62 omdat als pensioenrichtleeftijd bij de werkgever 62 geldt betekent geen kennelijk onredelijk ontslag

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 3 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:22

Rubriek:

 • Pensioenovereenkomst/dwaling
 • pensioenovereenkomst/inhoud/pensioengrondslag

Samenvatting: wijziging pensioengrondslag; eventuele dwaling voor rekening van de werknemer

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1

Rubriek:

 • samenloop pensioen met SV-uitkering
 • procesrecht (toepassing “bestuurlijke lus”)

Samenvatting: korting WIA-uitkering met Poolse (rente) uitkering; korting met terugwerkende kracht; motiveringsgebrek en toepassing bestuurlijke lus

Klik hier voor de samenvatting Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:18

Rubriek:

 • Samenloop pensioen met SV-uitkering
 • Procesrecht (toepassing “bestuurlijke lus”)

Samenvatting: korting WIA-uitkering met Poolse (rente) uitkering; korting met terugwerkende kracht; motiveringsgebrek en toepassing bestuurlijke lus

Klik hier voor de uitspraak