Annotaties 2024

 • Commissie van Beroep KiFiD 19 januari 2024, 2024-0005 en Geschillencommissie KiFiD 20 februari 2024, 2024-0151
  Geen schending zorgplicht bij afdekking van het renterisico in het zicht van de pensioendatum bij life cycle beleggen op basis van een premieovereenkomst onder de tot 1 juli 2023 geldende Pensioenwet zonder beleggingsvrijheid respectievelijk een premieovereenkomst onder de tot 1 juli 2023 geldende Pensioenwet met beleggingsvrijheid waarbij een van de default afwijkende keuze is gemaakt; afdekking van het renterisico in het zicht van de pensioendatum niet strijdig met de prudent-person regel of de eis dat beleggingen moeten zijn afgestemd op aard en duur van het verwachte pensioen.
  Klik hier voor PJ 2024/35
  Klik hier voor PJ 2024/36 en de annotatie
 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 oktober 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9116, Parket bij de Hoge Raad 24 november 2023, ECLI:NL:PH:2023:1061 en HR 22 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1802 (bekrachtiging arrest Gerechtshof)
  Veroordeling tot betaling door DGA van schadevergoeding aan zijn ex-partner als compensatie voor het doen verdampen van de rechten van de ex-partner op het pensioen door de DGA in eigen beheer opgebouwd binnen zijn praktijk-BV (tandartspraktijk).
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Amsterdam 17 november 2023 ECLI:NL:RBAMS:2023:7314, PJ 2024/10
  Bij overlap op grond van objectieve uitleg beperkte uitleg van een verplichtstellingsbesluit zonder hoofdzakelijkheidscriterium ten faveure van een verplichtstellingsbesluit met hoofdzakelijkheidscriterium als de kernactiviteiten van de werkgever leiden tot aansluiting bij het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds dat het hoofdzakelijkheidscriterium hanteert, terwijl de activiteiten van de werkgever die tot aansluiting leiden bij het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds dat geen hoofdzakelijkheidscriterium hanteert een beperkt deel van activiteiten uitmaken.
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2023

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:3665
  Personeelsvennootschap met binnen een groep een publiekrechtelijke rechtspersoon als aandeelhouder en een publiekrechtelijke rechtspersoon als opdrachtgever kwalificeert als van verplichte deelneming aan StiPP uitgezonderde uitzendonderneming.
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2022

 • Gerechtshof Amsterdam 7 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1708
  Rubriek: verplichtstelling/bestuursrechtelijke rechtspositie werkgever
  De werkgever die de herroepingsvordering instelde viel volgens een oordeel van Gerechtshof Amsterdam uit 2019 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl; vgl. echter in een van de parallelle zaken Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2681, PJ 2019/119) onder de werkingssfeer van algemeen verbindend verklaarde cao’s in de bouw. De werknemers vielen volgens dat oordeel eveneens onder de werkingssfeer van BPF Bouw, waardoor de werkgever bij BPF Bouw diende aan te sluiten. De werkgever verzocht in deze procedure om herroeping van dit oordeel omdat uit later naar aanleiding van een WOB-verzoek verkregen informatie zou blijken dat sprake was geweest van bedrog in het kader van de aanlevering van de representativiteitsgegevens. Bedrog is een grond waarop herroeping van een rechterlijk oordeel met kracht en gezag van gewijsde kan worden gevorderd. De vordering werd afgewezen omdat de partijen die de algemeen verbindend verklaring van de cao’s en het de verplichtstelling van BPF Bouw hadden aangevraagd in het kader van die aanvraag geen bedrog hadden gepleegd (aangeleverd cijfermateriaal was niet onjuist). De kwestie betrof feitelijk de beoordeling door de Minister in het kader van de aanvragen tot algemeen verbindend verklaring en verplichtstelling, waartegen geen rechtsmiddel meer openstond.
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2021

 • Gerechtshof Den Haag 27 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:179, PJ 2021/58
  Rubriek: pensioen en scheiding/DGA/Externe uitvoering
  Concrete bepaling van het bedrag dat door de BV van een DGA beschikbaar moet worden gesteld voor externe uitvoering van de rechten van de ex-partner van de DGA op het pensioen in eigen beheer van de DGA met inachtneming van het onderdekkingsarrest (HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:693, PJ 2017/87 met aant. W.P.M. Thijssen; de hier geannoteerde zaak betreft de verwijzing) en het peildatumarrest van de Hoge Raad (HR 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:276).
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2020

 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 december 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:4006
  Rubriek: procesrecht en pensioen en scheiding/DGA
  Wijziging van verzoek in hoger beroep na memoriewisseling, inhoudend dat in plaats van pensioenverevening volgens het wettelijk standaardsysteem conversie wordt gevorderd en dat externe uitvoering niet naar een verzekeraar maar een door de ex-partner op te richten pensioenlichaam dient plaats te vinden, geldt niet als verfijning van het oorspronkelijke verzoek, zodat deze als in strijd met de goede procesorde en de twee-conclusie-regel buiten beschouwing dient te worden gelaten; meerkosten voor externe uitvoering van de pensioenrechten van de ex-partner van een DGA met pensioen in eigen beheer in het kader van de waardering van de pensioenrechten van de DGA voor de ex-partner wel, voor de DGA niet in aanmerking genomen.
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Limburg 15 juli 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:5214
  Rubriek: arbeidsongeschiktheid
  De daartoe aangesproken schadeverzekeraar hoefde geen ruimere arbeidsongeschiktheidsdekking te verlenen dan volgens de polisvoorwaarden, niet op grond van de redelijkheid en billijkheid en ook niet op grond van “het discriminatieverbod” en hoefde de voor de verzekering betaalde premies niet te restitueren omdat de verzekeringnemer achteraf bezien niets aan de verzekering zou hebben gehad. Een rechtsgrond voor de gevorderde publicatie van het te wijzen vonnis was niet gesteld en ontbrak.
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Amsterdam 23 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:344, PJ 2020/51
  Rubriek: liquidatie pensioenfonds/collectieve (interne en externe) waardeoverdracht Geslaagd verzet tegen wijze van liquidatie ondernemingspensioenfonds in verband met genegeerd bezwaar tegen interne waardeoverdracht. Verzet tegen rekening en verantwoording en plan van verdeling als bedoeld in art. 2:23b, lid 5 BW van op de voet van art. 2:19 BW ontbonden ondernemingspensioenfonds slaagt omdat de vereffenaars gemaakte bezwaren tegen collectieve interne waardeoverdracht als bedoeld in art. 83, lid 2, aanhef en onder a Pensioenwet hebben genegeerd alvorens over te gaan tot collectieve waardeoverdracht op de voet van art. 84 Pensioenwet. De bezwaren tegen de collectieve interne waardeoverdracht betroffen de omzetting van tijdelijk prepensioen en tijdelijk ouderdomspensioen in levenslang ouderdomspensioen volgens de eveneens door middel van interne collectieve waardeoverdracht gelijkgetrokken pensioenrichtleeftijd (na gelijktrekking voor eenieder 68 jaar).
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2019

 • CRvB 24 september 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3116, PJ 2019/137
  Rubriek: samenloop/anticumulatie
  Terechte terugvordering teveel betaalde IOAW-uitkering in verband met schending van de informatieplicht om ontvangen nabestaandenpensioen te melden. Motiveringsgebrek op grond van toepassing onjuiste beleidsregel in aangevallen besluit gepasseerd omdat het besluit bij een correcte motivering (toepassing van de juiste beleidsregel) niet anders zou zijn uitgevallen; beroep op 6-maanden beleid in verband met terugvordering gepasseerd.
  Klik hier voor de annotatie
 • Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2674, PJ 2019/107
  Rubriek: Bedrijfstakpensioenfondsen/aansluiting en Procesrecht/termijnoverschrijding; twee conclusie regel
  De aansluitingsvorderingen, de premievorderingen, de vorderingen strekkend tot gegevensinvoer en de vorderingen tot schadevergoeding (vertragingsschade) van BPF Bouw en een drietal verplichte fondsen in de bouw werden toegewezen, wat de aansluitingsvorderingen betreft omdat pas met het hoger beroep tegen het eindvonnis in eerste aanleg (te laat) hoger beroep werd ingesteld tegen een eerder deelvonnis waarin de aansluitplicht was vastgesteld en wat de overige vorderingen betreft omdat in hoger beroep geen verweer werd gevoerd tegen een eisvermeerdering van de fondsen.
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Rotterdam 23 mei 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4366, PJ 2019/96
  Rubriek: insolventie/afkoop levensverzekering bestemd voor oudedagsvoorziening
  Afkoop levensverzekering bestemd voor oudedagsvoorziening in het kader van schuldsanering door rechter-commissaris toegestaan omdat de saniet een volledige AOW-uitkering in het vooruitzicht had die werd geacht te voorzien in een voldoende inkomen voor levensonderhoud na pensionering zodat geen sprake was van onredelijke benadeling.
  Rechtbank Noord-Holland 28 mei 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:4602, PJ 2019/97
  Rubriek: insolventie/afkoop klein bijzonder partnerpensioen Afkoop klein bijzonder partnerpensioen in het kader van wettelijke schuldsanering; bijzonder partnerpensioen geldt niet als hoogstpersoonlijk maar heeft wel verzorgingskarakter; afkoop getoetst aan het criterium van onredelijke benadeling met als uitkomst dat afkoop niet werd toegestaan.
  Klik hier voor de annotatie
 • Gerechtshof Den Haag 16 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1124, PJ 2019/60
  Rubriek: insolventie/pensioenkorting bedrijfstakpensioenfonds
  Gelijke procentuele korting van pensioenaanspraken/pensioenrechten van deelnemers en gewezen deelnemers (slapers en pensioengerechtigden) niet in strijd met bestuurlijke instructienorm die verplicht tot evenwichtige belangenbehartiging en daarom niet onrechtmatig; korting is gebaseerd op wettelijke regeling en niet disproportioneel zodat geen sprake is van onrechtmatige eigendomsontneming; (gedempte) premie gedurende periode van onderdekking kostendekkend ten aanzien aangroei pensioenverplichtingen en tevens bijdragend aan herstel; bezwaarmogelijkheid tegen het besluit van DNB geen bezwaar te maken tegen het voorgenomen kortingsbesluit niet benut terwijl deze mogelijkheid wel bestond.
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2018

 • HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1108, PJ 2018/142
  Rubriek: insolventie/pensioenschadevordering uit zee-arbeidsovereenkomst bevoorrecht boven hypotheek op schip
  De vordering tot betaling van een pensioenschadevergoeding in verband met het ten onrechte niet bij een pensioenuitvoerder onderbrengen door de werkgever van prepensioen waarop recht bestaat op grond van een zee-arbeidsovereenkomst is bevoorrecht boven het recht van hypotheek van de bank op een zeeschip. Daarbij is geen beroep mogelijk op de beperking dat vorderingen met betrekking tot loon, salaris of beloningen slechts over een periode van maximaal 1 jaar bevoorrecht zijn. Beroep op de wettelijke vervaltermijn van 1 jaar voor het voorrecht prijsgegeven, daar sprake was van een gedekt verweer, waarvan in het algemeen uitsluitend sprake is indien uit de proceshouding van de procespartij die het verweer in eerste aanleg toekwam ondubbelzinnig is voortgevloeid dat het is prijsgegeven. Bepalingen in zee-arbeidsovereenkomsten dienen op grond van het concordantiebeginsel naar Nederlands en Curaçaos recht gelijk te worden uitgelegd.
  Klik hier voor de annotatie
 • Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 4 juli 2018, ECLI:NL:OGEAC:2018:160; PJ 2018/128
  Rubriek: verzekeringsrecht/noodregeling
  Noodregeling uitgesproken over de op Curaçao gevestigde verzekeraar Ennia met automatische machtiging tot portefeuilleoverdracht maar zonder machtiging tot wijziging van de verzekeringsverplichtingen bij portefeuilleoverdracht of tot duurverkorting van de verzekeringsverplichtingen bij vereffening van de portefeuille van Ennia; toepassing van de noodregeling strekt zich mede uit tot niet-vergunningplichtige vennootschappen behorend tot de groep en belast met het beheer van activa ter dekking van verzekeringsverplichtingen respectievelijk belast met het bestuur van Ennia; voorschot op kosten beperkt omdat Curaçao uitsluitend rechterlijke toetsing van de kosten voor uitvoering van de noodregeling achteraf kent (een wettelijke regeling voor toezicht door en periodieke verslaglegging aan een rechter-commissaris in het kader van uitvoering door de noodregeling door de toezichthouder zoals Nederland die kent ontbreekt op Curaçao).
  Klik hier voor de uitspraak
 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2225
  Rubriek: uitvoeringsovereenkomst/uitleg
  Pensioenverzekeringsovereenkomst op expiratiedatum definitief geëindigd ondanks pensioenuitstel. Uitleg van door verzekeraar opgestelde pensioenverzekeringsovereenkomst aan de hand van de betekenis van de tekst naar objectieve maatstaven ("CAO-uitlegmethode"); ondanks keuze voor pensioenuitstel geen verlenging van de pensioenverzekeringsovereenkomst tot de uitgestelde pensioendatum omdat uit "CAO-uitleg" volgde dat de expiratiedatum als definitieve einddatum van de verzekering gold.
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Overijssel 14 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:604
  Rubriek: pensioen en scheiding/DGA
  Externe uitvoering van de pensioenrechten van de ex-partner van een DGA; de waardebepaling van de aandelen van de BV met pensioen in eigen beheer in het kader van verdeling van de door echtscheiding ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
  Klik hier voor de annotatie
 • Rb. Amsterdam 31 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1755, PJ 2018/82
  Rubriek: pensioen en scheiding/DGA
  Ex-partner van de DGA veroordeeld tot het verlenen van medewerking aan omzetting van pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting om daarmee de B.V. te bevrijden van de dividendklem gezien het feit dat de ex-partner in deze procedure om vaststelling van alimentatie verzocht zonder rekening te houden met de dividendklem en omdat de DGA passende compensatie bood voor het verloren gaan voor de ex-partner van het recht op uitbetaling van ouderdomspensioen en/of het bijzonder partnerpensioen.
  Klik hier voor de anotatie
 • Rechtbank Den Haag 17 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:594, PJ 2018/80
  Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening
  Indien door toepasselijkheid van Nederlands recht in het kader van (de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van) echtscheiding de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) op een buitenlands pensioen van toepassing is, bestaat uitsluitend recht op uitbetaling van ouderdomspensioen krachtens pensioenverevening jegens de ex-partner omdat het buitenlandse uitvoeringsorgaan niet aan de Wvps is gebonden. De redelijkheid en billijkheid brengen niet mee dat de ex-partner verplicht is medewerking aan cessie aan de ex-partner van een deel van zijn pensioen te verlenen of een inningsvolmacht te verstrekken.
  Klik hier voor de annotatie
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (geschillencommissie)16 januari 2018, nr. 2018-043, PJ 2018/120
  Rubriek: uitvoeringsovereenkomst
  Verzekeraar niet verplicht tot volledige transparantie omtrent kosten bij aankoop gegarandeerde uitkering
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2017

 • Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2043
  Rubriek: pensioenovereenkomst/uitleg, toeslagverlening
  Uitleg van de bepaling in een pensioenreglement die inhoudt dat toeslagen worden verleend ‘voorzover de middelen dat toelaten’ aan de hand van het gebruik op basis van toepassing van het leerstuk van de aannemelijkheid van het rechtsgevolg als component van de CAO-uitlegmethode; betekenis van de uitvoeringsovereenkomst bij uitleg van een pensioenreglement; ontbreken van toeslagen bij gebrek aan middelen in geval van voorwaardelijke toeslagverlening.
  Klik hier voor de annotatie
 • Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 15 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2456 en HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:693
  Rubriek: pensioen en scheiding/DGA
  Persoonlijke aansprakelijk voor en dekkingstekort bij externe uitvoering van de pensioenrechten van de ex-partner van een DGA
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2016

 • Annotatie bij CBB 15 november 2016, ECLI:NL:CBB:2016:323, PJ 2017/20
  Rubriek: ondernemingspensioenfonds/governance
  Dividendarbitrage
  Klik hier voor de annotatie
 • Annotatie bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4690, PJ 2017/3
  Externe uitvoering pensioenrechten ex-partner DGA/Vertegenwoordiging
  Klik hier voor de annotatie
 • Gerechtshof Amsterdam 8 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:862, PJ 2016/102
  Verkoop risicodragende beleggingen in gesepareerd beleggingsdepot voor terugbrengen dekkingstekort
  Klik hier voor de annotatie

Annotatie 2015

 • Rechtbank Amsterdam 9 september 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:6210, PJ 2015/185
  Rubriek: pensioen en scheiding/DGA
  Pensioenrechten van de ex-partner van een DGA, externe uitvoering, pensioenuitstel, conversie en korten van pensioen in eigen beheer
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2014

 • Gerechtshof Amsterdam 18 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:520, PJ 2014/135
  Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/informatieverstrekking
  Onbevoegde vertegenwoordiging van bedrijfstakpensioenfonds door gelieerd vroegpensioenfonds
  Klik hier voor de annotatie
 • Gerechtshof Amsterdam 18 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:521, PJ 2014/134
  Schending zorgplicht door pensioenfonds bij verzending aanbod
  Klik hier voor de annotatie
 • Gerechtshof Amsterdam 15 januari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:26
  Rubriek: procesrecht/rechtsverwerking
  Geen beroep voor deelnemersraad bij de Ondernemingskamer mogelijk op “voortbouwend” besluit indien tegen onderliggend besluit geen beroep werd ingesteld
  PJ 2014/32
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2013

 • Rechtbank Amsterdam 28 augustus 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6239, PJ 2013/172
  Rubriek: uitvoeringsovereenkomst
  Inspraak voor verzekeringnemer/werkgever ten aanzien van beleggingsbeleid pensioenverzekeraar bij garantiepensioenverzekering op basis van gesepareerd beleggingsdepot
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Overijssel 24 april 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:CA0387, PJ 2013/130
  Rubriek: pensioen en scheiding/IPR
  Rechtsmacht Nederlandse rechter inzake pensioenverrekening en pensioenverevening met internationale aspecten
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Den Haag 27 maart 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8904, PJ 2013/129
  Rubriek: pensioen en scheiding/IPR
  Rechtsmacht Nederlandse rechter inzake pensioenverrekening en pensioenverevening met internationale aspecten
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2012

 • Gerechtshof Arnhem 30 oktober 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY1546, PJ 2013/1
  Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/premieplicht
  Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van protocol
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2011

 • CGB 15 december 2011, Oordeel 2011-199, PJ 2012/46
  Rubriek: gelijke behandeling/indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen/onderscheid door korting partnerpensioen wegens groot leeftijdsverschil
  Korting partnerpensioen wegens groot leeftijdsverschil
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Utrecht 18 mei 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BW5835, PJ 2012/120
  Rubriek: uitvoeringsovereenkomst
  Mededelingsplicht verzekeraar bij premieachterstand
  Klik hier voor de annotatie
 • Gerechtshof Amsterdam 29 april 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ4824, PJ 2011/95
  Rubriek: beroepspensioenfonds/governance
  Status en governance van een gesloten, niet verplicht beroepspensioenfonds, goedkeuringsrecht beroepspensioenvereniging
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2010

 • Rechtbank Amsterdam 22 september 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BO5169, PJ 2010/198
  Rubriek: Pensioen en scheiding/alimentatie, Pensioen en scheiding/pensioenverevening Cumulatie van pensioenverevening en alimentatie
  Klik hier voor de uitspraak
 • Rechtbank Rotterdam 15 juli 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BP2528, PJ 2011/21
  Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/vrijstelling, procesrecht/samenloop civiele en bestuursrechtelijke procedure
  Samenloop civielrechtelijke verzetprocedure tegen dwangbevel en bestuursrechtelijke vrijstellingsaanvraag
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2008

 • Gerechtshof Amsterdam 15 juli 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BG1714, PJ 2009/68
  Rubriek: merknaam
  Gebruik merknaam bedrijfstakpensioenfonds door verzekeraar
  Klik hier voor de uitspraak
 • Rechtbank Den Haag 9 juli 2008, PJ 2013/128
  Rubriek: pensioen en scheiding/IPR, procesrecht/bevoegdheid
  Rechtsmacht Nederlandse rechter inzake pensioenverrekening en pensioenverevening met internationale aspecten
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2002

 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 augustus 2002, PJ 2002/109
  Rubriek: pensioen en scheiding/DGA
  Externe uitvoering recht op uitbetaling van ouderdomspensioen, bijzonder partnerpensioen en “eigen” pensioen van de ex-partner van een DGA
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Utrecht 5 juni 2002, PJ 2003/13
  Rubriek: pensioenovereenkomst/partnerpensioen
  Geen recht op partnerpensioen indien niet aan de reglementaire vereisten voor partnerpensioen is voldaan, geen overmacht om aan die eisen te voldoen, beroep op hardheidsclausule afgewezen
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Amsterdam 12 april 2000, PJ 2002/54
  Rubriek: Fonds Financiering Pensioenverzekering (FVP) Voorfinanciering FVP-bijdrage door werkgever
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Amsterdam 27 februari 2002, PJ 2002/100
  Rubriek: Fonds Financiering Pensioenverzekering (FVP)
  Voorfinanciering FVP-bijdrage door werkgever
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2001

 • CRvB 14 februari 2001, PJ 2001/49
  Rubriek: arbeidsongeschiktheid
  Toetsing begrippen “ingezetene” en “wonen in Nederland”
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 2000

 • CRvB 2 augustus 2000, PJ 2001/3
  Rubriek: Anw/overgangsrecht
  Overgangsrecht Anw
  Klik hier voor de annotatie
 • CRvB 4 juli 2000, PJ 2000/62
  Rubriek: toeslagverlening
  Status eenmalige uitkering aan gepensioneerden
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Maastricht 2 maart 2000, ECLI:NL:RBMAA:2000:AG2594, PJ 2001/82
  Rubriek: VUT
  VUT-breuk
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 1999

 • Gerechtshof Amsterdam 1 oktober 1999, PJ 1999/97
  Rubriek: VUT
  Overgang van ene naar andere VUT-fonds op grond van wijziging bedrijfsactiviteit
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Arnhem 30 september 1999, PJ 1999/96
  Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/aansluiting
  Reikwijdte werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank ‘s-Gravenhage 27 mei 1999, ECLI:NL:RBSGR:1999:AK6560, PJ 1999/89
  Rubriek: procesrecht/bevoegdheid
  Toepasselijk procesrecht in procedure tegen ABP
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 1998

 • Rechtbank Maastricht 10 december 1998, PJ 1999/71
  Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening
  Volmacht uitbetaling pensioen voor uitvoering pensioenverrekening
  Klik hier voor de annotatie
 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 november 1998, PJ 1999/51
  Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening
  Pensioenverevening bij scheiding vóór 27 november 1981
  Klik hier voor de annotatie
 • Rectificatie bij de aantekening bij Rechtbank ’s-Hertogenbosch 13 november 1998, PJ 1999/1 in PJ 1999/52
  Rubriek: Procesrecht/bevoegdheid, Pensioenovereenkomst/partnerpensioen
  Vordering tot toekenning partnerpensioen ingesteld door partner van overleden werknemer tegen de werkgever
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank ’s-Hertogenbosch 13 november 1998, PJ 1999/1
  Rubriek: Procesrecht/bevoegdheid,Pensioenovereenkomst/partnerpensioen
  Vordering tot toekenning partnerpensioen ingesteld door partner van overleden werknemer tegen de werkgever
  Klik hier voor de annotatie
 • HvJ EG 27 oktober 1998, ECLI:NL:XX:1998:AD2954, PJ 1999/10
  Rubriek: gelijke behandeling/indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen/onderscheid door het uitsluiten van deelneming van personen met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof
  Beperking pensioenopbouw tijdens zwangerschapsverlof
  Klik hier voor de annotatie
 • Kantonrechter Leiden 25 maart 1998, PJ 1998/34
  Rubriek: pensioenovereenkomst/bron pensioenovereenkomst
  Goed werkgeverschap rechtsbron van pensioenverbintenis
  Klik hier voor de annotatie
 • CRvB 17 maart 1998, PJ 1998/43
  Rubriek: AOW
  Begrip gezamenlijke huishouding versus begrip kostgangerrelatie
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 1997

 • CRvB 9 december 1997, ECLI:NL:CRVB:1997:ZB7425, PJ 1998/51
  Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening
  De contante waarde van de vordering uit hoofde van pensioenverrekening geldt onder de tot 1 januari 1996 geldende ABW als vermogen, ook in de situatie waarin uitgestelde pensioenverrekening is overeengekomen
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Arnhem 11 september 1997, PJ 1998/1
  Rubriek: arbeidsongeschiktheid/pijplijner
  Positie pijplijner
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Amsterdam (president in kort geding) 17 april 1997, PJ 1997/57
  Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening
  Weigering aan medewerking inschrijving echtscheidingsbeschikking lopende een hoger beroep om betalingen uit hoofde van pensioenverevening ten laste van een ingegaan pensioen te voorkomen niet onrechtmatig
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 1996

 • Rechtbank Den Haag 20 december 1996, ECLI:NL:RBSGR:1996:AK6263, PJ 1997/17
  Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening
  Samentellen twee huwelijken voor 18-jaars periode van art. 12, lid 2 WVPS (pensioenverevening bij scheiding vóór 1981)
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank ’s-Gravenhage 20 december 1996, PJ 1997/16
  Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening
  Pensioenverevening bij scheiding vóór 27 november 1981
  Klik hier voor de annotatie
 • Gerechtshof Amsterdam 19 december 1996, PJ 1997/15 
  Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening
  Pensioenverevening bij koude uitsluiting vóór invoering van de WVPS
  Klik hier voor de annotatie
 • Kantonrechter Utrecht 20 november 1996, PJ 1997/34
  Rubriek: pensioenovereenkomst/pensioengrondslag
  Uitleg pensioenovereenkomst (vaststelling pensioengrondslag)
  Klik hier voor de annotatie
 • HvJ EG 24 oktober 1996, ECLI:EU:C:1996:395, PJ 1996/78
  Rubriek: gelijke behandeling/direct onderscheid tussen mannen en vrouwen
  Gelijke behandelingsregelgeving direct inroepbaar tegen verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds
  Klik hier voor de annotatie
 • HR 6 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2130, PJ 1997/43
  Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening
  Ook in geval van periode van lang niet samenwonen voor beëindiging huwelijk pensioenverrekening op basis van de waarde van de pensioenen bij einde huwelijk
  Klik hier voor de annotatie
 • Kantonrechter Rotterdam 2 mei 1996, ECLI:NL:KTGROT:1996:AG1181, PJ 1996/56
  Rubriek: procesrecht/bevoegdheid Absolute competentie kantonrechter bij affinancieringsvordering
  Klik hier voor de annotatie
 • Kantonrechter Utrecht 1 mei 1996, PJ 1996/46
  Rubriek: VUT Uitleg VUT-CAO
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Arnhem 21 maart 1996, PJ 1996/54
  Rubriek: pensioenovereenkomst/pensioengrondslag Uitleg pensioenovereenkomst (vaststelling pensioengrondslag)
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Arnhem 21 maart 1996, PJ 1996/38
  Rubriek: pensioenovereenkomst/pensioengrondslag
  Uitleg pensioenovereenkomst (vaststelling pensioengrondslag; zie de annotatie onder vindplaats PJ 1996/54)
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 1995

 • HvJ EG 14 december 1995, ECLI:NL:EU:C:1995:442, PJ 1996/37
  Rubriek: gelijke behandeling/indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen/deeltijddienstverband
  Uitsluiting voor pensioen van werknemers met “klein” dienstverband
  Klik hier voor de annotatie
 • CGB 23 november 1995, Oordeel 90/50/90/51, PJ 1996/1
  Rubriek: gelijke behandeling/onderscheid naar seksuele gerichtheid
  Uitsluiting voor partnerpensioen van werknemers met een partner van het eigen geslacht
  Klik hier voor de annotatie
 • HR 15 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1803, PJ 1995/56
  Rubriek: pensioenovereenkomst/goedkeuringsrecht pensioenovereenkomst met bestuurder rechtspersoon
  Rechtsgeldigheid pensioentoezegging aan bestuurder rechtspersoon
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Middelburg 19 juli 1995, PJ 1995/33
  Rubriek: procesrecht (civielrechtelijk)/bevoegdheid
  Kantonrechter bevoegd tot kennisneming vordering toekenning partnerpensioen ingesteld door de partner van een overleden werknemer
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Arnhem 6 juni 1995, PJ 1995/20
  Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie
  Beeindiging alimentatie als gevolg van ingang betalingen uit hoofde van pensioenverevening in verband met scheiding vóór 1981
  Klik hier voor de annotatie
 • Rechtbank Amsterdam 5 januari 1995, ECLI:NL:RBAMS:AH5111, PJ 1995/18
  Rubriek: overgang onderneming
  Geen overgang lijfrenteverplichting bij overgang onderneming
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties 1994

 • CRvB 7 december 1994, ECLI:NL:CRVB:1994:ZB3080, PJ 1995/16
  Rubriek: overnemingsverplichting WW
  Affinancieringspremie toegerekend aan opzegtermijn
  Klik hier voor de annotatie

Annotaties uit Pensioen Jurisprudentie zijn beschikbaar gesteld door Wolters Kluwer uit de Navigator Pensioenen