Rechtbank Amsterdam 30 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9040

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/aansluiting
Samenvatting: booking.com geldt als “prikbord” en bemiddelt niet bij de totstandkoming van individuele reisovereenkomsten en valt daarom niet onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds voor de reisbranche

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Den Haag 27 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16251

Rubriek: fiscaal/conserverende aanslag bij emigratie
Samenvatting: opleggen conserverende aanslag bij emigratie naar Israël niet in strijd met goede verdragstrouw die Nederland ten aanzien van het belastingverdrag met Israël in acht dient te nemen

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9955
Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9956
Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:10119
Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9958
Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9954
Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9957
Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9952 (gevoegde uitspraken)
Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9959 (gevoegde uitspraken)

Rubriek:

  • AOW-gat
  • Pensioenovereenkomst/sociaal plan

Samenvatting: eindigen uitkering uit hoofde van afvloeiingsregeling bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd levert verboden leeftijdsonderscheid op; mogelijkheid om aanvullend pensioen vervroegd te laten ingaan levert geldt niet als objectieve rechtvaardiging

Klik hier voor de uitspraak
Klik hier voor de uitspraak
Klik hier voor de uitspraak
Klik hier voor de uitspraak
Klik hier voor de uitspraak
Klik hier voor de uitspraak
Klik hier voor de uitspraak
Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Den Haag 19 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16452

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA
Samenvatting: DGA tot externe uitvoering van de rechten van zijn ex-partner op zijn pensioen in eigen beheer verplicht omdat niet aannemelijk was gemaakt dat de continuïteit van de BV daardoor in gevaar zou komen

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Amsterdam 16 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9386

Rubriek:

  • pensioen en scheiding/zekerheidstelling
  • vervreemding

Samenvatting: zekerstelling ter zake aflossing schuld aan ex-partner door verpanding pensioen nietig; betalingen uit hoofde nietige verpanding kunnen op grond van toepassing van het onaanvaardbaarheidsleerstuk door pensioenuitvoerder niet als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd omdat de pensioenuitvoerder als ter zake deskundige partij van de nietigheid op de hoogte had moeten zijn

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Den Haag 14 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4122

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie Samenvatting: overgangsrecht WLA (huwelijksduur 17 jaar; alimentatieduur 27 jaar); beperkte pensioenopbouw na echtscheiding ver voor pensioendatum geen reden voor verlenging alimentatieduur

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 13 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5367

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/aansluiting
Samenvatting: De werkgever van consultants die bij een derde worden tewerkgesteld vallen onder de werkingssfeer van StiPP

Klik hier voor de samenvatting
Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 9 december 2016, ECLI:NL:OGEAM:2016:92

Rubriek: pensioenovereenkomst/expiratie en aanwending pensioenkapitaal
Samenvatting: shoprecht; het invullen van een “pensioentrekkersformulier” geldt niet als aanvaarding op voorhand van een later uit te brengen aanbod voor aanwending van het geëxpireerde pensioenkapitaal; op Sint Maarten geldt geen regeling dat een offerte voor aanwending vóór de pensioendatum moet zijn geaccepteerd

Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 23 november 2016, ECLI:NL:OGEAA:2016:841

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening
Samenvatting: pensioenverrekeningsplichtige ongerechtvaardigd verrijkt door het niet betalen van de termijnen uit hoofde van pensioenverrekening aan zijn ex-partner

Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 23 november 2016, ECLI:NL:OGEAA:2016:838

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening
Samenvatting: uitgestelde pensioenverrekening omdat pensioenverrekening ineens per datum scheiding tot onaanvaardbaar rechtsgevolg zou leiden

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5157

Rubriek: fiscaal/conserverende aanslag bij emigratie
Samenvatting: opleggen conserverende aanslag bij emigratie naar Zweden niet in strijd met goede verdragstrouw die Nederland ten aanzien van het belastingverdrag met Zweden in acht dient te nemen

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Noord-Holland 16 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9442

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie
Samenvatting: pensioeningang kon bij aangaan convenant worden voorzien zodat pensioeningang niet geldt als een wijziging van omstandigheden ten aanzien van de in het convenant opgenomen regeling omtrent alimentatie; indien bij convenant bewust wordt afgeweken van de wettelijke maatstaven voor het vaststellen van alimentatie geldt niet onverkort het uitgangspunt dat een overeengekomen alimentatie kan worden gewijzigd indien deze niet aan de wettelijke maatstaven voldoet als gevolg van een wijziging van omstandigheden

Klik hier voor de uitspraak


HR 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2356

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/aansluiting
Samenvatting: voor totstandkoming van een uitzendovereenkomst geldt niet dat sprake moet zijn van een tijdelijke overeenkomst of van allocatie (het bijeenbrengen van vraag naar en aanbod van tijdelijke arbeid), voor het verrichten van arbeid onder “leiding en toezicht” van de opdrachtgever geldt niet het vereiste dat de inlener over de deskundigheid moet beschikken om inhoudelijke instructies te geven.

Klik hier voor de samenvatting
Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 oktober 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4813

Rubriek: belastingrecht/vorderbaarheid en inbaarheid pensioenuitkering
Samenvatting: met terugwerkende kracht betaalde FPU-uitkering geheel belast in jaar van betaling

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Noord-Holland 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:8638

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening
Samenvatting: omdat tussen partijen overeenstemming bestond dat pensioenrechten conform de WVPS zouden worden verevend, diende informatie omtrent de te verevenen pensioenaanspraken te worden verstrekt

Klik hier voor de uitspraak


Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 27 september 2017, ECLI:NL:OGHACMB:2016:145

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening
Samenvatting: Hof stelt partijen in de gelegenheid zich uit te laten over pensioenverrekening ineens door betaling van een koopsom, pensioenverrekening door de daarmee gemoeide koopsom te verrekenen in het kader van de boedelscheiding of uitgestelde pensioenverrekening

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Amsterdam 2 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9387

Rubriek: arbeidsongeschiktheid
Samenvatting: geen toekenning WIA-hiaatpensioen en premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid ten laste van pensioenfonds als niet aan reglementaire voorwaarden is voldaan; geen bijzondere hardheid in de situatie waarin de deelneming eindigde als gevolg van ontslag na faillissement werkgever; onjuistheid herstelmelding niet aangenomen zodat ziekteperiode na eerste ziekmelding niet doorloopt met als gevolg dat moet worden aangenomen dat de WIA-uitkering binnen de deelnemingsperiode aanving

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Noord-Holland 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6947

Rubriek:

  • pensioen en scheiding/alimentatie
  • pensioen en scheiding/DGA

Samenvatting: geenverplichting tot het doen van dividenduitkeringen als gevolg van toepassing van de pensioenuitkeringstoets; geen verplichting tot externe uitvoering van de pensioenrechten van de ex-partner van de DGA ondanks rekening-courantschuld van de DGA aan de BV

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6685

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening
Samenvatting: ontslagvergoeding betaald aan stamrecht BV en aangewend ter vervanging na einde huwelijk te derven inkomen geldt als verknocht aan de rechthebbende waar niet aan afdoet dat de stamrecht-BV de vergoeding heeft aangewend voor de financiering van een vakantiewoning op Curaçao; geen verrekening

Klik hier voor de uitspraak


Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 29 juli 2016, ECLI:NL:OGEAC:2016:158

Rubriek: fiscaal/Verdrag ter voorkoming dubbele belasting
Samenvatting: belastingheffing over ABP-pensioen komt aan Nederland toe; Curaçao moet belastingvermindering verlenen om dubbele belasting te voorkomen

Klik hier voor de uitspraak


Gerechtshof Amsterdam 26 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3044

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA
Samenvatting: beoordeling of BV verplicht is tot externe uitvoering van de ex-partner van de DGA afhankelijk gesteld van nadere informatie die beschikbaar moet worden gesteld; DGA niet persoonlijk aansprakelijk voor externe uitvoering

Klik hier voor de uitspraak


Rechtbank Limburg 23 maart 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:11613

Rubriek: pensioen en scheiding/bijzonder partnerpensioen
Samenvatting: de clausule dat geen verrekening plaatsvindt van de waarde van ingegane of niet ingegane pensioenen houdt in dat ook de waarde van bijzonder partnerpensioen niet wordt verrekend gezien de omstandigheid dat de verrekeningsplichtige dit standpunt innam en ter zitting herhaalde, terwijl ter zitting geen verweer meer werd gevoerd

Klik hier voor de uitspraak