Rubriek:

  • pensioenovereenkomst/inhoud/uitdiensttreding
  • gelijke behandeling/onderscheid naar leeftijd

  Overwegingen 10 en verder:

  • Het sociaal plan dat bij overtolligheid uitgaat van vervroegde pensionering op leeftijd 62 zonder verdere compensatie en zonder toekenning van een transitievergoeding, terwijl aan overtollige werknemers jonger dan 62 jaar een ontslagvergoeding wordt toegekend met een aftoppingsregeling naarmate de als uitgangspunt gekozen vroegpensioendatum van 62 dichterbij ligt, impliceert verboden onderscheid naar leeftijd omdat het middel (de aftoppingsregeling) niet legitiem is en niet geschikt is om het doel (een sociaal plan met aanvaardbare werkgeverslasten) te bereiken
  • Het middel (de aftoppingsregeling) is niet legitiem omdat op de datum van uitdiensttreding de WWZ van toepassing was die geen mogelijkheid kent van aftopping van de transitievergoeding in verband met een nabije mogelijkheid voor (vroeg)pensionering (art. 7:673, lid 1 BW)
  • Het middel is voorts niet legitiem omdat de ontslagen in verband met overtolligheid geen beëindiging van arbeidsovereenkomsten vormen op grond van een pensioenontslagbeding (art. 7:673, lid 7 BW)
  • Het middel is niet passend omdat uit de rechtspraak van het HvJ EU blijkt dat de mogelijkheid van vervroegde pensionering niet mag worden gelijkgesteld met pensionering op grond van een pensioenontslagbeding (HvJ EU 12 oktober 2010, JAR 2010, 296 inzake Andersen en HvJ EU 26 september 2013, JAR 2013, 266 inzake Toftgaard)
  • Het middel is niet passend omdat het in strijd met het overheidsbeleid dat is gericht op toenemende arbeidsparticipatie van oudere werknemers komt om vervroegde pensionering op leeftijd 62 als uitgangspunt voor een sociaal plan te nemen.

Annotatie: de vraag of art. 7:673, lid 7 BW (geen transitievergoeding bij eindigen arbeidsovereenkomst op grond van pensioeningang) verboden leeftijdsonderscheid oplevert ligt voor bij de Hoge Raad (prejudiciële vragen gesteld in gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:345)

Klik hier voor de uitspraak